SPOEDEISENDE HULP (SEH)

Algemeen

De spoedeisende hulp (SEH), centrale spoedopvang (CSO), spoeddienst, spoedgevallendienst, spoedafdeling, spoedopname, spoed of Eerste Hulp is een gespecialiseerde afdeling van een ziekenhuis die erop gericht is medische en verpleegkundige zorg te verlenen aan ongevalslachtoffers en patiënten met acute aandoeningen of verwondingen. Spoeddiensten maken deel uit van een keten van acute zorg waarin huisarts en huisartsenpost, meldkamer, verloskundige, ambulancedienst, MUG en mobiel medische team elk hun aandeel leveren.
Vroeger, voor er gespecialiseerde spoedeisende hulpafdelingen ingericht werden, werden patiënten met een dringend probleem meestal opgevangen op het operatiekwartier of rechtstreeks op de afdeling intensieve zorg of een andere verpleegafdeling.


Omdat de spoedeisende hulp een unieke afdeling is met een dynamische workflow heeft E.care een speciale applicatie ontwikkeld om te ondersteunen tijdens het gehele zorgproces. lees meer over E.care ED...

Werkwijze

Na binnenkomst van een of meerdere patiënten (met een ambulance, doorverwezen door de huisarts of op eigen houtje - de zogenaamde "zelfverwijzers") wordt meestal een triage uitgevoerd waarbij de aard van de verwonding of aandoening vastgesteld wordt en daarmee ook de prioriteit. Uiteraard zullen mensen met een ernstige aandoening eerder behandeld worden dan mensen met een minder spoedeisende aandoening. Het werk op de spoedeisende hulp is divers en omvat diagnostiek en soms behandeling op het terrein van onder meer de volgende disciplines:

Ook urologische en dermatologische klachten worden buiten kantooruren soms opgevangen op de spoedeisende hulp.

Infrastructuur

De spoedeisende hulp beschikt normaalgezien over een onthaal, wachtruimte, triagelokaal, onderzoeksruimtes, reanimatieruimte(s) (ook wel shockroom, acute kamer of traumakamer genoemd), meestal ook een aparte gipsruimte en observatiezaal en en soms eigen speciale voorzieningen zoals een CT-scanner, een radiologielokaal (meestal echter beschikt men op de spoedeisende hulp over mobiele röntgenapparatuur) of een decontaminatieruimte.

Personeel

In Nederland bestaat het personeel uit arts-assistenten (al of niet in opleiding tot specialist of huisarts), soms artsen met een specialisatie tot SEH-arts en SEH-verpleegkundigen.

Organisatie in Nederland: Spoedeisende hulpafdelingen en traumacentra

In Nederland bestaan er buiten de 'gewone' spoedeisende hulpafdelingen ook gespecialiseerde traumacentra. Zwaargewonde patiënten worden in deze centra opgevangen. Voor kleinere verwondingen en acute ziektes kan men in de 'gewone' spoedeisende hulpafdelingen terecht.

Wetgeving

De Nederlandse richtlijnen zijn eerder algemeen: "Een SEH levert acute zorg en beschikt deze gedurende de openingstijden over voldoende deskundig personeel en materieel voor herkenning, stabilisatie en resuscitatie van alle acute medische calamiteiten. Op een SEH is men in staat een breed scala aan acute ziekten en letsels in alle leeftijdscategorieën te herkennen en te behandelen of door te verwijzen (Werkgroep Kwaliteitsindeling SEH, 2009). Alle SEH’s moeten voldoen aan een basis kwaliteitsniveau en sommige SEH’s bieden daarnaast gespecialiseerde spoedeisende zorg aan één of meer omschreven patiëntencategorieën, in samenhang met ziekenhuisfuncties na de SEH (bijvoorbeeld intensieve zorg of chirurgie). In België zijn de richtlijnen voor spoedgevallendiensten weergegeven in het koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden. Deze wet beschrijft de/het vereiste infrastructuur, materiaal, personeel, organisatie en permanente vorming.


Bron: Wikipedia